H13 (13) Culture and art, (14) Nature and the environment, (15) Changes and conditions

Uitgever: ThiemeMeulenhoff Methode: Examenbundel Engels Niveau: VWO Leerjaar: 5
Engels Nederlands
1 artefact kunstvoorwerp
2 sculptor beeldhouwer
3 tapestry wandkleed
4 china porselein
5 cabinet glazenkast/pronkkast
6 curator museumbeheerder
7 preface inleiding/voorwoord
8 quotation citaat
9 proverb spreekwoord
10 synopsis samenvatting
11 abridged ingekort
12 witty geestig
13 fictitious fictief/verzonnen
14 protagonist hoofdpersoon
15 villain schurk
16 narrator verteller
17 narrative verhaal
18 adaptation bewerking
19 acquisition aankoop/aanwinst
20 pageant optocht
21 box office kassa (theater of bioscoop)
22 blockbuster kaskraker
23 shortlisted genomineerd
24 to meet with critical acclaim door de critici toegejuicht
25 to depict beschrijven
26 to portray beschrijven
27 renowned beroemd
28 stature status/formaat
29 outstanding uitstekend
30 celebrated gevierd
31 cast acteurs/rolbezetting
32 to feature in de hoofdrol hebben
33 rerun herhaling (op tv)
34 draft versie/ontwerp
35 outline overzicht
36 to compile samenstellen
37 vintage zeer goed (van een bepaald jaar)
38 contemporary hedendaags
39 indigenous autochtoon/oorspronkelijk
40 to restore restaureren
41 gedicht poem
42 leesboeken fiction
43 toneelstuk play
44 abbonnement subscription
45 recensie review
46 opstel composition
47 artiest performer
48 beeldhouwwerk sculpture
49 podium stage
50 middeleeuws medieval
51 tentoonstelling exhibition
52 aflevering episode
53 uitbrengen to release
54 songtekst lyrics
55 inhoud contents
56 polluter vervuiler
57 litter afval
58 disposal het weggooien/het opruimen
59 disposable wegwerp-/wegwerp
60 natural resources natuurlijke hulpbronnen
61 exploitation gebruik
62 ecological milieu-/milieu
63 conservation milieubeheer
64 to preserve behouden/beschermen
65 objective doel
66 site terrein
67 bank oever
68 edge rand
69 abyss afgrond
70 slope helling
71 spot plek
72 GM food genetisch gemanipuleerd voedsel
73 edible eetbaar
74 to yield opleveren
75 to sow zaaien
76 drought droogte
77 flood overstroming
78 to deluge overstromen
79 forecast voorspelling
80 humidity vochtigheid
81 vapour damp
82 to thaw dooien/doen smelten
83 demand for vraag naar
84 layer laag
85 current stroom/stroming
86 shallow ondiep
87 rough ruw
88 universe heelal
89 infinite oneindig
90 global wereldomvattend
91 hemisphere halfrond
92 power station elektriciteitscentrale
93 toxic giftig
94 hazardous gevaarlijk
95 odour geur/stank
96 milieu environment
97 milieubeschermer environmentalist
98 kernafval nuclear waste
99 vervuiling pollution
100 broeikaseffect greenhouse effect
101 oppervlak/oppervlakte surface
102 omgeving surroundings
103 natuur/natuurschoon scenery
104 schadelijk voor damaging to
105 ten koste van at the expense of
106 landbouw agriculture
107 gewas crop
108 gunstig favourable
109 to accelerate versnellen
110 to cease ophouden/stoppen
111 to decline afnemen/verminderen/langzaam afnemen
112 to dwindle verminderen
113 to distinguish onderscheiden/onderscheid maken
114 to restrict beperken
115 to summarize samenvatten
116 to pass away overlijden
117 aimless doelloos
118 to proceed verder gaan
119 devoid of zonder
120 bruised gekneusd
121 torn gescheurd
122 obsolete verouderd
123 posh deftig
124 solemn plechtig
125 fragile kwetsbaar
126 exhausted uitgeput
127 to startle schrikken
128 jeopardy gevaar
129 upheaval opschudding
130 to deteriorate verslechteren
131 to fade verdwijnen/langzaam verdwijnen
132 to eradicate uitroeien
133 to snap knappen
134 inextricably onlosmakelijk
135 to detach losmaken
136 to scatter verspreiden
137 to polish poetsen
138 to alter veranderen
139 to distort verdraaien
140 to disguise vermommen
141 to forge vervalsen
142 to shrink krimpen
143 to draw trekken
144 to reveal onthullen
145 to evolve ontwikkelen
146 to trigger veroorzaken
147 alternate afwisselend
148 irrevocably onherroepelijk
149 plaatsvinden to occur
150 (plotseling) verdwijnen to vanish
151 stijgen to increase
152 afnemen to decrease
153 bewustzijn awareness
154 toeval coincidence
155 buiten gebruik out of order
156 verlamd paralysed
157 rampzalig disastrous
158 beperkt limited
159 kwetsbaar vulnerable
160 slepen to drag
161 zich verzetten tegen to oppose
162 zich overgeven to surrender
163 onafhankelijkheid independence