H0 woorden

Uitgever: Primavera Methode: Disco 1 Niveau: VWO Leerjaar: 1
latijn nederlands
1 mille duizend
2 adire gaan
3 petere autem
4 claudere sluiten
5 recipere ontvangen
6 tandem eindelijk
7 senex, senes oude man
8 dicere zeggen
9 nusquam nergens
10 dormire slapen
11 respondere antwoorden
12 quis wie?
13 praemiumn beloning
14 dare geven
15 quid wat?
16 optare wensen
17 diu lang / lange tijd
18 divitae rijkdom / schatten
19 sacerdos priester
20 simul tegelijkertijd
21 vita het leven
22 finire beeïndigen
23 evenire uitkomen
24 colere verzorgen / vereren
25 dum terwijl
26 ante voor
27 templum tempel
28 stare staan
29 corpus lichaam
30 subito plotseling
31 arbor boom
32 mutare veranderen
33 tangere aanraken
34 cum wanneer / toen
35 ventus wind
36 movere bewegen
37 et en / ook
38 vale vaarwel / blijf gezond
39 femina vrouw
40 cur waarom
41 sacrum offer
42 facere doen / maken
43 praeferre verkiezen
44 genus afkomst / geslacht
45 avus grootvader
46 gens volk
47 coniunx echtgenoot / echtgenote
48 septem zeven
49 filius zoon
50 fortuna lot
51 numquam nooit
52 nocere schaden
53 tantum slechts
54 duo twee
55 liberi kinderen
56 tamquam als het ware
57 ideo daarom
58 suadere aanraden
59 parere gehoorzamen
60 lacrimare huilen
61 dubitare aarzelen
62 telum pijl / werpspies
63 mittere zenden
64 cadere dood neervallen
65 frustra tevergeefs
66 quinque vijf
67 necare doden
68 protegere beschermen
69 desinere ophouden
70 relinquere verlaten
71 parcere sparen
72 rogare vragen
73 iam al / reeds
74 non iam niet meer
75 paulatim geleidelijk
76 saxum rots
77 patria vaderland
78 etiam zelfs / ook
79 lacrima traan