H0 Vreemde woorden

Niveau: HBO Leerjaar: 2
Vreemd woord (Italiaans/Frans/Duits/Engels) Nederlands
1 diminished verminderd
2 mute demper
3 ad libitum vrij in voordracht
4 attaca (subito) direct verdergaan (onmiddellijk)
5 dolce zacht, lieflijk
6 largo breed en langzaam
7 meno minder
8 molto veel, zeer
9 ossia of
10 presto zeer snel
11 rallentando geleidelijk aan vertragen
12 ritardando geleidelijk langzamer wordend
13 semplice eenvoudig in voordracht
14 sforzando een toon of akkoord sterk benadrukkend
15 con spirito geestdriftig
16 tranquillo rustig
17 vivace levendig, opgewekt
18 dotted eights (in jazz) de achtste noten ongelijk in waarde spelen
19 optional niet verplicht
20 allegro vlug
21 cantabile zangerig
22 espressivo vol uitdrukking
23 lento langzaam, slepend
24 mezza gematigd
25 morendo wegstervend in toonsterkte
26 ostinato hardnekkig, aanhoudend
27 prima eerste
28 resoluto beslist, energiek
29 ritenuto snel langzamer wordend
30 sempre steeds, altijd
31 simile op dezelfde manier
32 spiritoso geestdriftig
33 troppo te veel
34 after beat het geven van accenten op relatief zwakke maatdelen
35 even eights (in jazz) de achtste noten gelijk in waarde uitvoeren
36 straight de nootwaarden spelen zoals genoteerd
37 to slow off langzamer worden
38 ut c
39 fa dièse dis
40 mi bémolle es
41 si bémolle bes
42 h b
43 b bes
44 dur majeur
45 moll mineur
46 e flat es
47 c sharp cis
48 minor mineur
49 major majeur