H0 Vreemde woorden

Niveau: HBO Leerjaar: 2
Vreemd woord (Italiaans/Engels/Duits/Frans) Nederlands
1 accelerando geleidelijk sneller worden
2 andante rustig gaand
3 da capo vanaf het begin
4 grave ernstig
5 marcando doen uitkomen
6 mezzo gematigd
7 con moto met beweging
8 un poco een beetje
9 a prima vista op het eerste gezicht
10 rinforzando een sterk crescendo op één toon of akkoord of op een korte opeenvolging van tonen of akkoorden
11 rubato vrij in de maat
12 senza zonder
13 smorzando snel wegstervend in dynamiek en tempo
14 subito onmiddellijk
15 unisono eenstemmig
16 augmented overmatig
17 flatted fifth verminderde kwint
18 to increase sterker worden
19 adagio langzaam
20 appassionato hartstochtelijk
21 deciso vastberaden
22 grazioso sierlijk
23 marcato met nadruk
24 moderato gematigd in tempo
25 opus werk
26 poco a poco langzamerhand
27 prima volta eerste keer
28 risoluto beslist, energiek
29 secunda volta tweede keer
30 sforzando een toon of akkoord sterk benadrukkend
31 sostenuto in gedragen tempo, ingehouden
32 tacet zwijg
33 veloce snel in tempo
34 ut c
35 fa dièse fis
36 mi bémolle es
37 si bémolle bes
38 h b
39 b bes
40 dur majeur
41 moll mineur
42 e flat es
43 c sharp cis
44 minor mineur
45 major majeur