H3 Great Expectations

Uitgever: Malmberg Methode: Of course! Niveau: VWO Leerjaar: 4
engels nederlands
1 abbreviation afkorting
2 accurate nauwkeurig
3 cease stoppen
4 attire kleding
5 casting auditie
6 deception bedrog
7 ensure verzekeren
8 further bevorderen
9 grumpy humeurig
10 have my period ongesteld zijn
11 intriguing boeiend
12 maintain onderhouden
13 nutrition voeding
14 parade pronken met
15 peer turen
16 perpetuates voortzetten
17 repress onderdrukken
18 reflect nadenken
19 revolves draaien
20 surpass overtreffen
21 sustenance voedsel
22 transformation gedaanteverwisseling
23 transparent duidelijk
24 tug trekken
25 whim opwelling
26 thus aldus/zo
27 determine bepalen
28 modest bescheiden
29 residents bewoner
30 agency bureau
31 colleague collega
32 compete concurreren
33 play a part een rol spelen
34 prestigious gezaghebbend
35 commitment grote inzet
36 acquaintance kennis
37 childhood kinderjaren
38 brief kort
39 supplier leverancier
40 musician muzikant
41 copy nadoen
42 nevertheless niettemin
43 down-to-earth nuchter
44 priceless onbetaalbaar
45 subject onderwerp
46 education onderwijs
47 put forward opperen
48 convince overtuigen
49 stage podium
50 fame roem
51 reluctant met tegenzin
52 unless tenzij
53 run into terechtkomen
54 after all trouwens
55 fall apart uit elkaar vallen
56 release uitbrengen
57 unwrap uitpakken
58 improve verbeteren
59 decrease verminderen
60 rather vrij/tamelijk
61 former voormalig
62 probability waarschijnlijkheid
63 desperate wanhopig
64 oppose zich verzetten tegen
65 accomodate onderdak bieden aan
66 clutch vastgrijpen
67 flask thermoskan
68 gesture gebaren
69 huddle bijeenkruipen/ineenkruipen
70 inclined geneigd
71 incoherent onsamenhangend
72 increasingly steeds meer
73 lunge plotseling naar voren schieten
74 lurch slingeren
75 merely slechts
76 moderate matig/gemiddeld
77 muck vuil
78 outrageous schandalig
79 passage overtocht
80 put up with verdragen
81 rear steigeren
82 regardless of ongeacht
83 rip scheuren
84 soar hard stijgen
85 slap een klap geven
86 stagger wankelen
87 sweep razen
88 thrust duwen
89 twist draaien
90 aarzelen hesitate
91 beetje bij beetje piece by piece
92 blik gaze
93 ingeblikt tinned
94 brede glimlach grin
95 cijfer figure
96 deksel lid
97 denkbeeldig imaginary
98 diepte depth
99 dringend urgent
100 drukken crush
101 dwingen force
102 fel fierce
103 fluisteren whisper
104 gebed prayer
105 heisa fuss
106 hoe dan ook no matter what
107 iets onder de knie krijgen get the hang of it
108 knikken nod
109 krat crate
110 kruispunt intersection
111 leuning railing
112 magazijn warehouse
113 marmer marble
114 ondervraging questioning
115 oplossen sort out
116 pijn doen ache
117 scheppen scoop
118 schreeuwen yell
119 schuiven slide
120 slepen drag
121 snikken sip
122 trouwens as a matter of fact
123 uitstellen postpone
124 verdieping storey
125 verdwijnen vanish
126 vluchteling refugees
127 zelfvertrouwen self-confidence
128 verlaten abandon
129 aanstaande aspiring
130 dwangmatig compulsive
131 adviesbureau consultancy
132 veeleisend demanding
133 totaal van de kaart devastated
134 leidinggevende executive
135 verbannen exile
136 gevlei flattery
137 zwaar teleurgesteld gutted
138 belemmeren hamper
139 competitie league
140 kijk op perspective on
141 mogelijkheid potential
142 een impuls geven progress
143 terugkrijgen regain
144 aanwakkeren rekindle
145 desbetreffende respective
146 bemachtigen secure
147 streng severe
148 ruggegraat spine
149 ongeloofelijk staggering
150 flink substantial
151 tapdansen tap
152 onbelangrijk trivial
153 stedelijk urban
154 aanvaller striker
155 betrouwbaar reliable
156 beurs scholarship
157 blessure injury
158 collegegeld tuition fees
159 concurrent rival
160 de moeite nemen bother
161 enorm massive
162 Eredivisie Premier League
163 erg vinden mind
164 geschat estimated
165 getuige witness
166 geval case
167 jongeren youngster
168 kandidaat contestant
169 krachtig powerful
170 lat crossbar
171 medewerker attendant
172 onkosten expenses
173 opsporen trace
174 overslaan pass over
175 overtuiging conviction
176 paal post
177 samenwerking cooperation
178 schaken chess
179 stage lopen do an apprenticeship
180 steun support
181 teleurstelling disappointment
182 toetreden tot join
183 toevallig happen to
184 tribune terraces
185 tribune/stoelen grandstand
186 uiterlijk appearance
187 uitkijken naar look forward to
188 verdediger defender
189 verschaffen provide with
190 verwarrend confusing
191 vleugelspeler winger
192 vrije tijd spare time
193 toegankelijkheid accessibility
194 vervreemding alienation
195 middel tegen antidote
196 duidelijk distinct
197 benadrukken emphasise
198 ontmoeting encounter
199 uitblinken excel
200 perfect flawless
201 bron font
202 toebrengen inflict
203 op gang helpen kick-start
204 ontwikkelen nurture
205 onder mijn toezicht on my watch
206 opvatting perception
207 bezigheid pursuit
208 verhouding ratio
209 zelden rarely
210 aannemen reckon
211 tweede runner-up
212 uithoudingsvermogen stamina
213 vooroordeel stigma
214 trainingspak tracksuit
215 veelzijdigheid versatility
216 bruisend vibrant
217 bedenkingen reservations
218 bekwaamheid qualifications
219 branche industry
220 dankbaar grateful
221 een uitstraling hebben naar rub off on
222 eerlijk gezegd frankly
223 ergens optimaal gebruik van maken put to good use
224 ergerlijk annoying
225 financieren fund
226 gastgezin host family
227 het niet eens zijn over not see eye to eye
228 huidig present
229 iets als vanzelfsprekend aannemen take for granted
230 moeite doen make an effort
231 niet je ding zijn is not my cup of tea
232 ondersteunend supportive
233 ongebruikelijk unusual
234 onnauwkeurig inaccurate
235 oprecht sincere
236 parel pearls
237 pesten bullying
238 plegen commit
239 profijt hebben benefit
240 sfeer atmosphere
241 slikken swallow
242 soepel flexibel