Algemene voorwaarden WRTS

Artikel 1. Definities

1.1 Account: de persoonlijke en afgeschermde omgeving van de Gebruiker binnen de Website waartoe de Gebruiker toegang heeft na het invoeren van zijn Inloggegevens; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van WRTS; Content: alle informatie die door WRTS of de Gebruiker op de Website is geplaatst; Dienst: de dienst die WRTS aan de Gebruiker verleent op basis van de tussen WRTS en de Gebruiker gesloten Overeenkomst. De Dienst bestaat uit het beschikbaar maken en aanbieden van een Website, waarop WRTS de Content plaatst, zoals nader omschreven op de Website en in artikel 4;


 • IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede knowhow en eenlijnsprestaties;
 • Inloggegevens: het e-mailadres en het wachtwoord waarmee de Gebruiker toegang krijgt tot zijn Account, zoals nader omschreven in artikel 3;
 • Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Dienst (hierna ook wel als “je”, “jij”, “jou”, “jouw”, “u” of “uw” aangeduid);
 • Overeenkomst: de overeenkomst die de Gebruiker met WRTS heeft gesloten;
 • WRTS: De Digitale School B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (2132 WT) Hoofddorp aan de Siriusdreef 12, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62134183;
 • Website: de website www.wrts.nl en onderliggende pagina‘s en/of applicaties van WRTS.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op jouw Overeenkomst met WRTS, elk gebruik dat jij van de Dienst maakt en alle rechtshandelingen of rechtsverhoudingen tussen jou en WRTS.

2.2 WRTS is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden via een e-mailbericht onder jouw aandacht gebracht. Indien je de Website blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk.


Artikel 3. Toegang tot de Dienst

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet je een Account aanmaken bij WRTS.

3.2 Je dient je Inloggegevens geheim te houden. Zodra je weet of vermoedt dat je Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, dien je WRTS daarvan op de hoogte te stellen, onverminderd je eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.

3.3 Je staat er jegens WRTS voor in dat de informatie die je bij het aanmaken van het Account verstrekt compleet en juist is. Je bent verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn.

3.4 Het is niet toegestaan om:

 1. andere Gebruikers om hun Inloggegevens te vragen of je aan te melden via andermans Account;
 2. je toegang te verschaffen of proberen te verschaffen tot de Website op andere wijze dan door het gebruik van je eigen Inloggegevens;
 3. iemand anders toegang te verschaffen tot je Account.

3.5 WRTS is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens jou (onderdelen van) de Dienst, de Website en/of de Content (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website.

3.6 WRTS garandeert niet dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen kunnen mede, maar niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefoonverbinding of door virussen of fouten/gebreken. WRTS is jegens jou op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst of de Website.


Artikel 4. Gebruik van de Dienst

4.1 De Dienst bestaat uit het beschikbaar stellen van een Website. Op de Website kan de Gebruiker Content aanmaken, Content delen en oefenen met de Content.

4.2 Als je lijsten of mappen aanmaakt, materiaal of links plaatst op WRTS, of op een andere manier materiaal beschikbaar maakt voor WRTS (gezamenlijk aangeduid als "Content"), ben je volledig verantwoordelijk voor de samenstelling van, en elke schade die ontstaat door die Content. Dat is het geval, ongeacht of de Content in kwestie bestaat uit tekst, afbeeldingen, audiobestanden, computersoftware of enig ander formaat waarin WRTS gegevens opslaat.

Het doel van WRTS is studie, en de gebruikers worden gevraagd om alleen Content te plaatsen die gerelateerd is aan studie. Hieronder volgen voorbeelden van soorten van Content die illegaal of verboden zijn om te plaatsen op WRTS. WRTS behoudt zich het recht voor om iedereen te onderzoeken en passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, in strijd met deze bepaling, inclusief maar zonder beperkt te zijn tot, het verwijderen van de aanstootgevende inhoud en het beëindigen van de accounts van dergelijke overtreders. Verboden Content omvat:

 • duidelijk offensief is en racisme, onverdraagzaamheid, haat of fysiek letsel van enige soort bevordert tegen een klasse of individu;
 • een andere persoon intimideert of zulke intimidatie verdedigt;
 • mensen exploiteert op een seksuele of gewelddadige manier;
 • seksuele, overdreven gewelddadige, of aanstootgevende onderwerpen heeft;
 • verzoekt om persoonlijke informatie van personen die jonger zijn dan 18 jaar;
 • publiekelijk informatie plaatst die een privé- of veiligheidsrisico voor enig persoon behelst;
 • informatie bevat over een ander persoon die je hebt geplaatst zonder toestemming van die persoon;
 • in strijd is met de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, merkrechten, contractuele rechten of andere rechten van enig persoon;
 • informatie bevat of bevordert waarvan je weet dat het onjuist of misleidend is, of illegale activiteiten of gedrag bevordert die beledigend, bedreigend, obsceen, smadelijk of lasterlijk zijn;
 • een onwettige of ongeautoriseerde kopie bevat of bevordert van het auteursrechtelijk beschermde werk van een ander persoon;
 • verzoekt om wachtwoorden of persoons-identificerende informatie van andere gebruikers voor commerciële of onwettige doeleinden;
 • het versturen van junk mail, kettingbrieven, ongevraagde massamailings of instant berichten of spam impliceert;
 • enige criminele activiteit of onderneming bevordert of promoot, of instructies geeft over illegale activiteiten inclusief, maar niet beperkt tot, het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy of het sturen of maken van computervirussen;
 • commerciële activiteiten en/of verkopen impliceert zonder geschreven toestemming van WRTS, zoals wedstrijden, loterijen, ruilhandel, reclame of piramidespelen.

4.3 De functionaliteiten van de Website zijn afhankelijk van het soort Account dat je hebt.

4.4 Je gebruik van de Dienst mag niet:

 1. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
 2. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website, de Dienst en/of de computersystemen van WRTS te omzeilen;
 3. bestaan uit het gebruik maken van andere dan de door de Website geboden tools om de Website te doorzoeken dan wel te gebruik maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
 4. bestaan uit het gebruik van enige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
 5. een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van WRTS;
 6. naar de mening van WRTS in strijd met de goede zeden of goede smaak zijn;
 7. in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden enige geldende wet- en/of regelgeving;
 8. inbreuk maken op de rechten van WRTS en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten en met betrekking tot de bescherming van privacy;
 9. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn; of
 10. de belangen en goede naam van WRTS kunnen schaden.

4.5 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die WRTS ten dienste staan, is WRTS te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de activiteiten van de Gebruiker in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, Accounts tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de Dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt indien:

(i)de Gebruiker handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;

(ii)de Gebruiker handelt in strijd met de Overeenkomst of de Overeenkomst eindigt om welke reden dan ook;

(iii)WRTS van mening is dat handelingen van de Gebruiker schade of aansprakelijkheid aan jezelf, WRTS of anderen kunnen toebrengen.

WRTS zal hiervoor in geen geval aansprakelijk zijn.

4.6 Gebruik van WRTS is niet voor commerciële doeleinden bedoeld. Indien u een uitgever bent kunt u contact opnemen met [email protected] voor de mogelijkheden.


Artikel 5. Betaling

5.1 Alle prijzen die op de website vermeld worden zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

5.2 Een Account aanmaken bij WRTS is gratis.

5.3 De Gebruiker bepaalt op de Website zelf van welk pakket zij gebruik maakt.

5.4 Betalingen vinden plaats zoals aangegeven op de website. Het is niet mogelijk en toegestaan betalingen op een andere manier te laten verlopen.

5.6 WRTS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent verkeerd aangeschafte pakketten. Het is niet mogelijk pakketten te ruilen of te annuleren. Het is tevens niet mogelijk om via WRTS gemaakte betalingen terug te laten betalen.

5.7 WRTS behoudt zich het recht voor om tarieven en pakketten te wijzigen en kortingen aan te bieden aan haar gebruikers.             


Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 De IE-rechten met betrekking tot de Dienst en de Website alsmede de via de Website openbaar gemaakte Content, berusten bij WRTS en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan de Gebruiker over te dragen.

6.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, geeft WRTS aan de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst, waaronder de Content en de Website, voor de doeleinden als beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

6.3 Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE-rechten van WRTS, zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google Adwords of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de Website of de Content althans het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van de Website of de Content zoals bedoeld in de Databankenwet.

6.4. Alle ingevoerde content die wordt ingevoerd door Gebruiker in het kader van de Dienst wordt eigendom van WRTS. Gebruiker verkrijgt voor deze content een gebruiksrecht, voor het gebruik van deze content voor de duur van de Dienst.

6.5 Dergelijke technische beveiligingsmaatregelen mogen niet worden omzeild. Indien een Wederpartij opzettelijk een dergelijke maatregel omzeilt, resulteert dat in een direct opeisbare betalingsverplichting van €10.000,- per overtreding jegens WRTS, onverminderd alle overige vorderingen welke WRTS ten gevolge van dat handelen toekomen.

Deze bepaling geldt niet indien de Wederpartij onomstotelijk aantoont dat de omzeiling evident noodzakelijk was om gebruik te kunnen maken van de programmatuur op een door de wet toegestane wijze.


Artikel 7. Garanties

7.1 De Gebruiker aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft op het moment van gebruik. WRTS geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. WRTS is dan ook niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen aan de Website.

7.2 De resultaten die de Website geeft aan de Gebruiker zijn slechts gebaseerd op de door de Gebruiker beantwoorde vragen binnen de Website. De Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan deze uitslagen.


Artikel 8. Inwerkingtreding en duur

8.1 Een pakket wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. De incasso termijn is afhankelijk van de pakketkeuze die is gemaakt. De gebruiker kan op elk gewenst moment zelf het pakket opzeggen via het account, waardoor het incassoproces wordt stopgezet. WRTS is niet gehouden enige vooruitbetaalde vergoeding voor het gebruik van de Dienst terug te betalen.


Artikel 9. Beëindiging

9.1 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht om de betaalde Dienst te gebruiken. De Overeenkomst wordt omgezet in een gratis Account. De toegang tot de Website wordt niet ontzegd. Wel is het mogelijk dat in dat geval woordenlijsten of opgeslagen content verloren gaat, voor zover dit viel onder de betaalde Dienst.


Artikel 10. Privacy

10.1 De gegevens die de Gebruiker tijdens het bestelproces verstrekt en de gegevens die de Gebruiker verstrekt tijdens het gebruik van de Dienst, zullen op een veilige manier worden verwerkt en gebruikt conform het Privacy Statement, en de toepasselijke wet- en regelgeving.