Privacyverklaring WRTS

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Account: de persoonlijke en afgeschermde omgeving van de Gebruiker binnen de Website waartoe de Gebruiker toegang heeft na het invoeren van zijn Inloggegevens; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van WRTS; Content: alle informatie die door WRTS of de Gebruiker op de Website is geplaatst; Dienst: de dienst die WRTS aan de Gebruiker verleent op basis van de tussen WRTS en de Gebruiker gesloten Overeenkomst. De Dienst bestaat uit het beschikbaar maken en aanbieden van een Website, waarop WRTS de Content plaatst, zoals nader omschreven op de Website en in artikel 4;

 • IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede knowhow en eenlijnsprestaties;
 • Inloggegevens: het e-mailadres en het wachtwoord waarmee de Gebruiker toegang krijgt tot zijn Account, zoals nader omschreven in artikel 3;
 • Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Dienst (hierna ook wel als “je”, “jij”, “jou” of “jouw” aangeduid);
 • Overeenkomst: de overeenkomst die de Gebruiker met WRTS heeft gesloten;
 • WRTS: De Digitale School B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (2132 WT) Hoofddorp aan de Siriusdreef 12, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62134183;
 • Website: de website www.wrts.nl en onderliggende pagina‘s en/of applicaties van WRTS.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op jouw Overeenkomst met WRTS, elk gebruik dat jij van de Dienst maakt en alle rechtshandelingen of rechtsverhoudingen tussen jou en WRTS.

2.2 WRTS is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden via een e-mailbericht onder jouw aandacht gebracht. Indien je de Website blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk.

Artikel 3. Toegang tot de Dienst

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet je een Account aanmaken bij WRTS.

3.2 Je dient je Inloggegevens geheim te houden. Zodra je weet of vermoedt dat je Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, dien je WRTS daarvan op de hoogte te stellen, onverminderd je eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.

3.3 Je staat er jegens WRTS voor in dat de informatie die je bij het aanmaken van het Account verstrekt compleet en juist is. Je bent verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. Ook sta je er voor in dat je de Overeenkomst aan mag gaan, dan wel daar toestemming voor hebt gekregen van je ouder/voogd.

3.4 Het is niet toegestaan om:

 1. andere Gebruikers om hun Inloggegevens te vragen of je aan te melden via andermans Account;
 2. je toegang te verschaffen of proberen te verschaffen tot de Website op andere wijze dan door het gebruik van je eigen Inloggegevens;
 3. iemand anders toegang te verschaffen tot je Account.

3.5 WRTS is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens jou (onderdelen van) de Dienst, de Website en/of de Content (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website.

3.6 WRTS garandeert niet dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen kunnen mede, maar niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. WRTS is jegens jou op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst of de Website.

Artikel 4. Gebruik van de Dienst

4.1 De Dienst bestaat uit het beschikbaar stellen van een Website. Op de Website kan de Gebruiker Content aanmaken, Content delen en oefenen met de Content.

4.2 Als je lijsten of mappen aanmaakt, materiaal of links plaatst op WRTS, of op een andere manier materiaal beschikbaar maakt voor WRTS (gezamenlijk aangeduid als "Content"), ben je volledig verantwoordelijk voor de samenstelling van, en elke schade die ontstaat door die Content. Dat is het geval, ongeacht of de Content in kwestie bestaat uit tekst, afbeeldingen, audiobestanden, computersoftware of enig ander formaat waarin WRTS gegevens opslaat.

Het doel van WRTS is studie, en de gebruikers worden gevraagd om alleen Content te plaatsen die gerelateerd is aan studie. Hieronder volgen voorbeelden van soorten van Content die illegaal of verboden zijn om te plaatsen op WRTS. WRTS behoudt zich het recht voor om iedereen te onderzoeken en passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, in strijd met deze bepali ng, inclusief maar zonder beperkt te zijn tot, het verwijderen van de aanstootgevende inhoud en het beëindigen van de accounts van dergelijke overtreders. Verboden Content omvat:

 • duidelijk offensief is en racisme, onverdraagzaamheid, haat of fysiek letsel van enige soort bevordert tegen een klasse of individu;
 • een andere persoon intimideert of zulke intimidatie verdedigt;
 • mensen exploiteert op een seksuele of gewelddadige manier;
 • seksuele, overdreven gewelddadige, of aanstootgevende onderwerpen heeft;
 • verzoekt om persoonlijke informatie van personen die jonger zijn dan 18 jaar;
 • publiekelijk informatie plaatst die een privé- of veiligheidsrisico voor enig persoon behelst;
 • informatie bevat over een ander persoon die u heeft geplaatst zonder toestemming van die persoon;
 • in strijd is met de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, merkrechten, contractuele rechten of andere rechten van enig persoon;
 • informatie bevat of bevordert waarvan u weet dat het onjuist of misleidend is, of illegale activiteiten of gedrag bevordert die beledigend, bedreigend, obsceen, smadelijk of lasterlijk zijn;
 • een onwettige of ongeautoriseerde kopie bevat of bevordert van het auteursrechtelijk beschermde werk van een ander persoon;
 • verzoekt om wachtwoorden of persoons-identificerende informatie van andere gebruikers voor commerciële of onwettige doeleinden;
 • het versturen van junk mail, kettingbrieven, ongevraagde massamailings of instant berichten of spam impliceert;
 • enige criminele activiteit of onderneming bevordert of promoot, of instructies geeft over illegale activiteiten inclusief, maar niet beperkt tot, het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy of het sturen of maken van computervirussen;
 • commerciële activiteiten en/of verkopen impliceert zonder geschreven toestemming van WRTS, zoals wedstrijden, loterijen, ruilhandel, reclame of piramidespelen.

4.3 De functionaliteiten van de Website zijn afhankelijk van het soort Account dat je hebt.

4.4 Je gebruik van de Dienst mag niet:

 1. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
 2. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website, de Dienst en/of de computersystemen van WRTS te omzeilen;
 3. bestaan uit het gebruik maken van andere dan de door de Website geboden tools om de Website te doorzoeken dan wel te gebruik maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
 4. bestaan uit het gebruik van enige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
 5. een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van WRTS;
 6. naar de mening van WRTS in strijd met de goede zeden of goede smaak zijn;
 7. in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden enige geldende wet- en/of regelgeving;
 8. inbreuk maken op de rechten van WRTS en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten en met betrekking tot de bescherming van privacy;
 9. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn; of
 10. de belangen en goede naam van WRTS kunnen schaden.

4.5 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die WRTS ten dienste staan, is WRTS te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de activiteiten van de Gebruiker in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, Accounts tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de Dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt indien:

(i)de Gebruiker handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;

(ii)de Gebruiker handelt in strijd met de Overeenkomst of de Overeenkomst eindigt om welke reden dan ook;

(iii)WRTS van mening is dat handelingen van de Gebruiker schade of aansprakelijkheid aan jezelf, WRTS of anderen kunnen toebrengen.

WRTS zal hiervoor in geen geval aansprakelijk zijn.

4.6 Gebruik van WRTS is niet voor commerciële doeleinden bedoeld. Indien u een uitgever bent kunt u contact opnemen met [email protected] voor de mogelijkheden.

Artikel 5. Betaling

5.1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

5.2 Een Account aanmaken bij WRTS is gratis.

5.3 De Gebruiker bepaalt op de Website zelf van welk pakket zij gebruik maakt.

5.4 Betalingen vinden plaats zoals aangegeven op de website. Het is niet mogelijk en toegestaan betalingen op een andere manier te laten verlopen.

5.5 Indien de Gebruiker reeds in bezit is van een betaald Account worden bij de aanschaf van een ander betaald Account de eerder gemaakte kosten verrekend bij de nieuwe aanschaf.

5.6 WRTS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent verkeerd aangeschafte pakketten. Het is niet mogelijk pakketten te ruilen of te annuleren. Het is tevens niet mogelijk om via WRTS gemaakte betalingen terug te laten betalen.

5.7 WRTS behoudt zich het recht voor om tarieven en pakketten te wijzigen.

Artikel 6. Intellectuele eigendom rechten

6.1 De IE-rechten met betrekking tot de Dienst en de Website alsmede de via de Website openbaar gemaakte Content, berusten bij WRTS en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan de Gebruiker over te dragen.

6.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, geeft WRTS aan de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst, waaronder de Content en de Website, voor de doeleinden als beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

6.3 Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE-rechten van WRTS, zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de Website of de Content althans het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van de Website of de Content zoals bedoeld in de Databankenwet.

6.4. Alle ingevoerde content die wordt ingevoerd door Gebruiker in het kader van de Dienst wordt eigendom van WRTS. Gebruiker verkrijgt voor deze content een gebruiksrecht, voor het gebruik van deze content voor de duur van de Dienst.

Artikel 7. Garanties

7.1 De Gebruiker aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft op het moment van gebruik. WRTS geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. WRTS is dan ook niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen aan de Website.

7.2 De resultaten die de Website geeft aan de Gebruiker zijn slechts gebaseerd op de door de Gebruiker beantwoorde vragen binnen de Website. De Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan deze uitslagen.

Artikel 8. Inwerkingtreding en duur

8.1 De Overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan. Deze termijn is aangegeven op de Website bij het tot stand komen van de Overeenkomst. De Overeenkomst loopt af na de initiële duur van de Overeenkomst. Wanneer de Gebruiker het gebruik van de Dienst tussentijds staakt is WRTS niet gehouden enige vooruitbetaalde vergoeding voor het gebruik van de Dienst terug te betalen.

Artikel 9. Beëindiging

9.1 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht om de betaalde Dienst te gebruiken. De Overeenkomst wordt omgezet in een gratis Account. De toegang tot de Website wordt niet ontzegd. Wel is het mogelijk dat in dat geval woordenlijsten of opgeslagen content verloren gaat, voor zover dit viel onder de betaalde Dienst.

Artikel 10. Privacy

10.1 De gegevens die de Gebruiker tijdens het bestelproces verstrekt en de gegevens die de Gebruiker verstrekt tijdens het gebruik van de Dienst zullen op een veilige manier worden verwerkt en gebruikt conform het Privacy Statement, en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Privacyverklaring WRTS

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren.

Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snap je precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van WRTS. Je dient je ervan bewust te zijn dat WRTS niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid van WRTS te accepteren. WRTS respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. WRTS handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Door WRTS te gebruiken verklaar je akkoord te gaan met deze Privacyverklaring.

Artikel 1. Gebruik van onze diensten

1.1 Wanneer je je aanmeldt voor één van onze diensten, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van WRTS of die van een derde partij. WRTS biedt in principe een gratis dienst aan. Om deze diensten te kunnen blijven verlenen worden inkomsten gehaald uit o.a. reclameactiviteiten en pakketverkopen.

In het kader van de dienstverlening legt WRTS gegevens vast in haar database ten behoeve van het gebruik door WRTS en in deze privacyverklaring genoemde derden.

Wij leggen de volgende gegevens vast:

 • Om gebruik te kunnen maken van WRTS moet je een aantal gegevens verplicht invullen. Dat zijn de volgende gegevens: (voor)naam, adres, geslacht, geboortedatum en de school waar je op zit. Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Welke gegevens dat zijn lees je verderop in deze Privacyverklaring.
 • Indien je een betaald abonnement hebt vragen we ook om je bankrekeningnummer of het bankrekeningnummer van je ouders.

We leggen gegevens vast om:

 • Service te kunnen verlenen indien je die bij het gebruik van WRTS.nl nodig hebt (bijv. indien je je wachtwoord bent vergeten of voor het ophalen van je woordenlijsten);
 • WRTS te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
 • De elektronische versie van de WRTS nieuwsbrief te sturen;
 • Gebruikers op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van WRTS en de producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van YoungCapital Fund B.V. (waaronder ook WRTS ressorteert) en in deze Privacyverklaring genoemde derden;
 • Betalingen te verwerken;
 • Geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen voor adverteerders;

Gegevens worden verstrekt aan de navolgende derden:

 • Besured B.V.: De gebruiker ontvangt eenmalig een aanbieding per post.

Indien je bezwaar hebt tegen het verstrekken van je gegevens aan derden dan raden wij je aan om je account op te zeggen. Deze optie vind je onder: Instellingen > account.

WRTS gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van WRTS. Deze gegevens worden aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd en niet tot jou herleidbaar zijn.

WRTS kan je persoonsgegevens uitwisselen met (dochterondernemingen van) YoungCapital Group B.V. en je persoonsgegevens combineren met gegevens die in het kader van jouw aankoop of gebruik van producten of diensten van WRTS of (dochterondernemingen van ) YoungCapital Group B.V. zijn verzameld. Indien je hier bezwaar tegen hebt raden wij je aan om je account te verwijderen. Deze optie vind je onder: Instellingen > Account.

Artikel 2. Communicatie

2.1 Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van WRTS of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Artikel 3. Doeleinden

3.1 We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

3.2 De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze Privacyverklaring vermeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

3.3 Deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in onze Privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.

3.4 Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Indien je je account verwijdert worden je gegevens en lijsten nog 3 maanden op onze servers bewaard. Dit verlies kan optreden indien een account per ongeluk wordt verwijderd of door technische problemen met de database. Via een verzoek aan [email protected] kun je je gegevens wel per direct laten verwijderen. Verwijderde data is in dit geval niet meer herstelbaar.

3.5 Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

3.6 Als je je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons opnemen. Zie onderstaande gegevens.

3.7 Als je nog geen 16 bent heb je toestemming van je ouders nodig om gebruik te mogen maken van WRTS. Als je een account aanmaakt op WRTS verklaar je bij deze dat je toestemming hebt van je ouder of voogd om dat te mogen doen.

Artikel 4. Cookies

4.1 We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. 

4.2 Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies van WRTS kunnen je computer of bestanden niet beschadigen. WRTS plaatst alleen cookies die voor het uitvoeren van de diensten noodzakelijk zijn. Indien er andere cookies moeten worden geplaatst, dan vragen we jouw voorafgaande toestemming.

Deze meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en op ander websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

4.3 WRTS maakt gebruik van Google Analytics. Deze servers bevinden zich buiten de Europese Unie. Google en al haar dochterondernemingen hebben verklaard een passend beschermingsniveau te garanderen, overeenkomend met de Europese wetgeving.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen Privacyverklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen: 

[email protected]