H7 TBEN-B2- Writing

Uitgever: Malmberg Methode: Taalblokken Engels Niveau: B2
Engels Nederlands
1 the accomplishment de prestatie
2 ambitious ambitieus
3 the annual leave de vakantiedagen per jaar
4 the approach de benadering
5 to arise zich voordoen
6 as and when waar en wanneer
7 the asset iets van waarde
8 at all times te allen tijde
9 at the forefront of all you do bepalend bij alles wat je doet
10 the audience het publiek
11 the audience group de publieksgroep
12 the award de prijs
13 the award ceremony de prijsuitreiking
14 the background de achtergrond
15 the bank holiday   de wettelijke feestdag
16 to be comfortable doing something iets goed kunnen doen
17 to benefit ten goede komen aan
18 the benefits package de secundaire arbeidsvoorwaarden
19 combined with alsmede
20 committed betrokken
21 compelling aantrekkelijk
22 confident zelfverzekerd
23 the consideration de aandacht
24 consistently onverminderd
25 continuous voortdurend
26 the contribution de bijdrage
27 to cover verslag doen van
28 the cover letter de sollicitatiebrief
29 current huidig
30 currently momenteel
31 the customer service de klantenservice
32 to deliver afronden
33 to demonstrate laten zien
34 to design ontwerpen, ontwikkelen
35 desirable wenselijk
36 disciplined gedisciplineerd
37 driven gestuurd
38 dynamic dynamisch
39 to earn verdienen
40 educated opgeleid
41 educational betreffende een opleiding
42 effectively effectief
43 to enable in staat stellen
44 the engagement de betrokkenheid, de verplichting
45 enthusiastic enthousiast
46 the environment de omgeving
47 to exceed voorbijstreven
48 exceptional uitstekend, uitzonderlijk
49 the expertise de expertise, de specialistische kennis
50 to explore uitproberen
51 fast-paced in een hoog tempo
52 the feature article het hoofdartikel
53 the flair de flair
54 flexible flexibel
55 the focus de aandacht voor
56 the follower de volger
57 the following de volgersgroep
58 the format het format
59 genuine echt, oprecht
60 to have a passion for een passie hebben voor, houden van
61 to have something at heart iets hoog in het vaandel houden
62 to hesitate aarzelen
63 highly in hoge mate, zeer
64 high profile  hoogstaand
65 to hire in dienst nemen
66 the hospitality de gastvrijheid
67 imaginative met een rijke verbeelding
68 the impact de impact, het effect
69 in a row opeenvolgend
70 in the public eye onder de aandacht van het publiek
71 the individual de persoon
72 the influencer de invloedrijke persoon
73 the initiative het initiatief
74 innovative innovatief
75 the job posting de vacature
76 to launch publiceren
77 the logistics de logistiek 
78 to maintain waarborgen
79 to manage managen
80 mature volwassen
81 to monitor monitoren, controleren
82 motivated gemotiveerd, gedreven
83 natural van nature
84 the niche de niche
85 on a daily basis dagelijks
86 the operations het functioneren
87 the opportunity  de mogelijke baan, het mogelijke werk
88 to oversee overzien, aansturen
89 passionate enthousiast, gedreven
90 the pension scheme de pensioenregeling
91 to play a part in een rol spelen in
92 the position de functie
93 the post de baan
94 preferably bij voorkeur
95 the presence de aanwezigheid
96 the pressure de druk, de stress
97 the priority de prioriteit
98 proactive proactief
99 problematic problematisch
100 professional zakelijk, professioneel
101 the progression de voortgang
102 prospective toekomstig
103 the purpose het doel
104 to put forward naar voren brengen
105 to put into practice toepassen
106 quick-witted snel van begrip
107 to reach bereiken
108 reactive reactief
109 the representative de vertegenwoordiger
110 the reputation de reputatie, de naam
111 to research onderzoek doen
112 to resolve oplossen
113 resourceful vindingrijk
114 to respond reageren
115 the responsibility de verantwoordelijkheid, de opdracht
116 to resume het curriculum vitae, het cv
117 the retail de detailhandel
118 the sales target het verkoopdoel
119 to seek zoeken
120 self-assured zelfverzekerd
121 the service de dienst
122 the shape de vorm
123 to socialise omgaan met mensen
124 the spark de vonk
125 the spectrum het spectrum
126 the standard de kwaliteitseis
127 the state visit het staatsbezoek
128 straightforward eerlijk, duidelijk
129 to strive streven naar
130 support ondersteunen
131 supportive ondersteunend
132 the track record de staat van dienst
133 the traineeship de stage
134 truly werkelijk, zeer
135 ultimately uiteindelijk
136 up to date with op de hoogte van
137 varied gevarieerd
138 to be viewed gezien worden
139 vocational beroeps-
140 the workload het takenpakket
141 worldwide wereldwijd
142 the written and editorial skills de schrijf- en redactionele vaardigheden