H6 TBEN-B2- Writing

Uitgever: Malmberg Methode: Taalblokken Engels Niveau: B2
Engels Nederlands
1 the addiction de verslaving
2 to address toespreken
3 the admission de bekentenis
4 to admit toegeven, bekennen
5 adventurous avontuurlijk
6 affectionately liefkozend
7 aggressive agressief
8 along with (samen) met
9 the appearance het (tv-)optreden
10 to appoint benoemen
11 to audition auditie doen
12 the awards de prijzen, de prijsuitreiking
13 the balance het evenwicht, de brlans
14 to be credited as op de titelrol staan als
15 to be linked with in verband worden gebracht met
16 to boast opscheppen
17 bound op weg naar…
18 the bravery de moed
19 bright slim
20 to campaign campagne voeren
21 to carve out vereeuwigen
22 the citizen de burger
23 to clinch bemachtigen
24 committed toegewijd
25 to conceal verbergen
26 the conscience het geweten
27 the Consvervatives de leden van de Britse Conservatieve Partij
28 the contractor de aannemer
29 the contribution de bijdrage
30 the convention de conventie, het congres
31 the costume het kostuum
32 the cowardice de lafheid
33 to crack breken
34 decent fatsoenlijk
35 dedicated toegewijd
36 to deny ontkennen
37 deservedly verdiend
38 detached afstandelijk
39 devoted toegewijd
40 disloyal ontrouw
41 distinctive kenmerkend
42 drunk dronken
43 to earn verdienen
44 to emerge verschijnen
45 the emotion het gevoel, de emotie
46 emotional emotioneel
47 the emphasis de nadruk
48 to endear voor zich innemen
49 excellent uitstekend
50 to experiment experimenteren
51 fake nep, vervalst
52 the feature het achtergrondartikel
53 fellow mede-
54 fierce fel
55 flattering vleiend
56 to force dwingen
57 the gait de tred, de pas
58 the general election de algemene verkiezingen
59 to generate genereren, doen ontstaan
60 genuine echt, oprecht
61 to go too far te ver gaan
62 greedy hebberig, inhalig
63 the growl de grom, het gegrom
64 the guest de gast
65 harmful schadelijk
66 harmless ongevaarlijk
67 to have no need niet hoeven
68 to hit it off een klik hebben
69 to hop on aan boord springen van
70 the host de gastheer
71 hostile vijandig
72 to imagine zich iets voorstellen
73 impressive indrukwekkend
74 impromptu geïmproviseerd
75 increasingly in toenemende mate, steeds meer
76 inebriated beneveld, dronken
77 insulting beledigend
78 to invest investeren
79 irresponsible onverantwoordeijk
80 the lap de ronde
81 to lead to leiden tot
82 the lifetime achievement honour de eervolle vermelding voor het gehele oevre
83 the limelight het voetlicht
84 the lot de kavel
85 lovable beminnenswaardig, lief
86 loyal trouw, loyaal
87 the loyalty de trouw, de loyaliteit
88 magical magisch
89 the manta ray de mantarog
90 the mask het masker
91 the minister de staatssecretaris (in de Britse politiek)
92 to modify aanpassen
93 mysterious geheimzinnig, mysterieus
94 nasty gemeen, naar
95 the occasion de gelegenheid
96 offensive aanstootgevend
97 outstanding uitstekend
98 to pair with samengaan met, passen bij
99 Parliament het Britse parlement
100 passionate gedreven, hartstochtelijk
101 passive sloom, passief
102 poisonous giftig
103 poor arm
104 the prequel de voorloper
105 to pull out zich terugtrekken
106 the quote het citaat
107 raging razend
108 to raise money geld inzamelen
109 the rally de publieke betoging
110 rapid snel
111 the rebel de opstandeling
112 the referendum het referendum
113 to regard beschouwen
114 the regular de vaste verschijning, de vaste gast
115 to remain blijven
116 remarkable opmerkelijk, bijzonder
117 remote ver weg gelegen, afgelegen
118 the resistance het verzet
119 the response de reactie, het antwoord
120 rewarding bevredigend
121 royal koninklijk
122 the-scifi de science fiction
123 to scuba dive duiken
124 the sea turtle de zeeschildpad
125 self-confident zelfverzekerd
126 the sequel het vervolg
127 to serve as dienst doen als
128 to shed tears tranen laten
129 simply eenvoudigweg
130 the smuggler de smokkelaar
131 to snorkel snorkelen
132 sourced from afkomstig van
133 to speak volumes veelzeggend zijn
134 to spot opmerken, zien
135 to spruce up mooier maken, opknappen
136 the standard de maatstaf, de norm
137 the strength de kracht
138 to study studeren
139 superb voortreffelijk
140 to support steunen, voorstander zijn van
141 to survive overleven
142 swift snel
143 to take in genieten van
144 though hoewel
145 thrilling spannend, opwindend
146 throw a party een feest geven
147 timber timmerhout
148 toast to proosten
149 tower over veel langer zijn dan
150 toxic giftig
151 tragic tragisch
152 the traitor de verrader
153 the trilogy de trilogie
154 the tropics de tropen
155 true trouw, toegewijd
156 unbelievable ongelooflijk
157 unhelpful niet behulpzaam
158 unsolicited ongevraagd
159 vacant braakliggend, leeg
160 venomous venijnig, giftig
161 the victory de overwinning
162 violent gewelddadig
163 to voice een stem geven
164 the vote de stem (bij verkiezingen)
165 the warrior de krijger
166 weak zwak
167 the weakness de zwakte
168 to weep huilen, schreien
169 the weight het gewicht
170 witty gevat