H5 TBEN-B2- Writing

Uitgever: Malmberg Methode: Taalblokken Engels Niveau: B2
Engels Nederlands
1 the accessory het accessoire
2 to acquire verwerven, behalen
3 additionally bovendien
4 agreeable prettig, aangenaam
5 along with samen met
6 the annoyance de ergernis
7 to appreciate waarderen
8 appreciative dankbaar
9 appropriate geschikt
10 as aangezien
11 to assess beoordelen
12 to assign toewijzen
13 to attain bereiken
14 besides bovendien
15 to bolster versterken
16 to brush off afwimpelen
17 to bully pesten
18 to call something off iets afblazen
19 casual informeel
20 to clarify ophelderen, toelichten
21 coherent samenhangend
22 to comply with naleven, voldoen aan
23 to concern betreffen
24 consequently dus, derhalve
25 considering gezien
26 the convenience het gemak
27 to convey overbrengen, uitdrukken
28 current huidig
29 to deduct in mindering brengen, afhalen
30 deliberate opzettelijk
31 despite ondanks
32 to disclose onthullen
33 the dismay de ontzetting, het ongenoegen
34 to dismiss verwerpen, iets afwijzen
35 the dismissal het terzijde schuiven, de verwerping
36 disorderly wanordelijk
37 to disregard geen acht slaan op
38 dissatisfied ontevreden
39 due to wegens
40 the enclosure de bijlage
41 to evade one's responsibilities zijn verantwoordelijkheden uit de weg gaan
42 even though ook al, ondanks
43 the evidence het bewijs
44 to exceed overschrijden, te boven gaan
45 excessive buitensporig, extreem
46 explicitly uitdrukkelijk
47 faulty verkeerd, gebrekkig
48 to file a complaint een klacht indienen
49 furthermore bovendien
50 the GP (general practitioner) de huisarts
51 the guidance de begeleiding
52 to hesitate aarzelen
53 the hindrance de belemmering
54 imprecise onnauwkeurig
55 in accordance with in overeenstemming met
56 in excess of meer dan
57 inadequate ontoereikend
58 inconsequential onbelangrijk, onbeduidend
59 initial eerste
60 insecure onveilig, onzeker
61 the internship de stage, de beroepspraktijkvorming (bpv)
62 invariably altijd, steevast
63 the issue de kwestie, het probleem
64 likewise evenzo
65 manual handmatig
66 menial ondergeschikt, eenvoudig, oninteressant
67 moreover bovendien
68 nevertheless niettemin, desondanks, toch
69 the obligation de verplichting
70 obligatory verplicht
71 occasionally af en toe
72 on the contrary in tegendeel
73 to outline samenvatten
74 the overview het overzicht, de samenvatting
75 the purpose het doel
76 purposeful doelgericht
77 qualified bevoegd
78 quite the reverse integendeel
79 the range de reeks
80 the recipient de ontvanger
81 to reject afwijzen
82 to request verzoeken, vragen om
83 the resolution de oplossing
84 to resolve oplossen
85 the RN (registered nurse) de gediplomeerd verpleegkundige
86 the salutation de aanhef
87 satisfactory geschikt, bevredigend
88 similarly op dezelfde manier
89 since aangezien
90 to stipulate vastleggen, als voorwaarde stellen
91 the subscription het abonnement
92 substandard ondermaats
93 sufficient voldoende
94 surely toch, zeker
95 undisclosed verborgen
96 unless tenzij, behalve
97 unskilled ongeschoold
98 unsuited ongepast, ongeschikt
99 to verify controleren, verifiëren
100 whereas hoewel, terwijl
101 while hoewel, terwijl, zo lang als
102 with regard to met betrekking tot
103 yet toch
104 yours faithfully met vriendelijke groet, hoogachtend (naam geadresseerde is onbekend)
105 yours sincerely met vriendelijke groet, hoogachtend (naam geadresseerde is bekend)
106 yours truly met vriendelijke groet, hoogachtend (naam geadresseerde is onbekend)