H4 TBEN-B2- Writing

Uitgever: Malmberg Methode: Taalblokken Engels Niveau: B2
Engels Nederlands
1 the ability het vermogen
2 to acquire verwerven
3 to anticipate verwachten
4 articulate welbespraakt
5 the attempt de poging
6 attentive attent
7 the background de achtergrond
8 the ballad de ballade
9 beneficial gunstig
10 bland nietszeggend, karakterloos
11 to blow up opblazen
12 the choreography de choreografie
13 to collapse instorten
14 the collection de verzameling
15 common gemeenschappelijk
16 the comparison de vergelijking
17 competent bekwaam
18 consequently als gevolg van
19 to consider overwegen
20 to consult raadplegen
21 to cower ineenkrimpen
22 dedicated toegewijd
23 the difficulty de moeilijkheid
24 to discern onderscheiden
25 to discover ontdekken
26 dusty stoffig
27 the echo de weerklank
28 effective effectief
29 to estimate schatten
30 the expectation de verwachting
31 fascinating boeiend
32 financial financieel
33 the findings de bevindingen, de resultaten
34 formal formeel
35 fortunately gelukkig
36 the implementation de uitvoering
37 to improvise improviseren
38 in accord with in overeenstemming met
39 inert traag, niet boeiend
40 informative leerzaam
41 to inhabit bewonen
42 inventive inventief, creatief
43 the involvement de betrokkenheid
44 lack of gebrek aan
45 the obedience de gehoorzaamheid
46 occasional af en toe, incidenteel
47 oddly vreemd, verrassend
48 optimistic positief, optimistisch
49 overdue over tijd, achterstallig
50 pallid bleekjes
51 the potential de mogelijheden, het potentieel
52 the preference de voorkeur
53 to prevent voorkómen
54 to propose voorstellen
55 purposely opzettelijk, expres
56 the qualifications de geschiktheid, de kwalificaties
57 reliable betrouwbaar
58 to request verzoeken
59 resourceful vindingrijk
60 responsible verantwoordelijk
61 to retreat zich terugtrekken
62 sceptical twijfelend, sceptisch
63 shaky wankel
64 specific specifiek
65 the spruce-up de opknapbeurt
66 the staging de enscenering
67 steep steil
68 the suggestion het voorstel
69 to summarise samenvatten
70 the tuberculosis tuberculose
71 the understanding het begrip
72 unfortunate ongelukkig, betreurenswaardig
73 valuable waardevol
74 vast enorm
75 the wit de scherpzinnigheid, de geestigheid