H3 TBEN-B2- Writing

Uitgever: Malmberg Methode: Taalblokken Engels Niveau: B2
Engels Nederlands
1 the acronym het letterwoord, het acroniem
2 actually in feite
3 to adapt aanpassen
4 to advocate pleitbezorger zijn voor
5 the agility de wendbaarheid, de flexibiliteit
6 to be aimed at gericht zijn op
7 all bets are off het gaat niet door
8 the ambassador  de pleitbezorger, de ambassadeur
9 the assumption de aanname
10 the best practice de effectiefste werkmethode
11 the bet de weddenschap
12 to beware oppassen voor
13 to boost versterken
14 the career het werk, de carrière
15 to channel overbrengen
16 the chest de borst
17 to clarify verduidelijken
18 the collaboration de samenwerking
19 collaborative samenwerkend
20 commonly in het algemeen
21 confused verward
22 constantly constant
23 the context de context
24 counter to tegenovergesteld aan
25 the courage de moed
26 the developer de ontwikkelaar
27 the downbeat het hoofdaccent
28 dramatically  dramatisch
29 e.g. (exempli gratia) bv. (bijvoorbeeld)
30 to embrace omarmen
31 emotional emotioneel
32 the emotion het gevoel, de emotie
33 equal gelijk
34 the equality de gelijkheid
35 established gevestigd
36 etc. (et cetera) enz. (enzovoorts)
37 evolving in ontwikkeling
38 executive leidinggevend
39 to express uitdrukken, laten zien
40 to fail er niet in slagen
41 fascinating fascinerend
42 the feedback de kritiek, de feedback
43 to find yourself merken dat je
44 to focus zich richten op
45 the following de volgende
46 for the sake of omwille van
47 the goodness het goede
48 the growth de groei
49 the guidelines richtlijnen
50 to heal helen
51 i.e. (id est) nl. (namelijk)
52 innovative innovatief
53 the jargon de vaktaal, het jargon
54 the layer de laag
55 the leadership het leiderschap
56 the length of life de levensduur
57 to measure meten
58 mental geestelijk, mentaal
59 the metrics de manier van iets meten, de metriek
60 NB (nota bene) NB (opgelet)
61 the near-death experience de bijna-doodervaring
62 negative negatief
63 nonetheless desalniettemin
64 the nostalgia de nostalgie
65 the obligation de verplichting
66 to observe waarnemen
67 to operate te werk gaan
68 the payment de afbetaling
69 the performance review het functioneringsgesprek
70 the perspective de zienswijze, het perspectief
71 physical lichamelijk, fysiek
72 to poopoo afkraken
73 positive positief
74 posttraumatic posttraumatisch
75 to pound slaan
76 to pound one's chest zich op de borst kloppen
77 productive productief
78 the professional de beroeps-, de prodessional
79 proudly trots
80 the quest de opdracht, de zoektocht
81 the regrets spijt
82 related to gerelateerd aan
83 the representation de vertegenwoordiging
84 the resilience de veerkracht
85 to rethink op een andere manier gaan denken, er anders over denken
86 to review bestuderen
87 rocky instabiel, hobbelig
88 to shift verschuiven
89 to shift your thinking op een andere manier gaan denken
90 sloppy slordig
91 to snap your fingers vingerknippen
92 social maatschappelijk, sociaal
93 to spread verspreiden
94 the strength de kracht
95 to survive overleven
96 to take a hard left een scherpe bocht naar links nemen
97 to tend to be/do over het algemeen zijn/doen
98 the thinking de gedachtengang
99 the traits karaktertrekken
100 the trauma het trauma
101 traumatic traumatisch
102 to uphold hoog in het vaandel houden
103 the value de (morele) waarde
104 the victory de overwinning
105 virtual virtueel
106 vs. (versus) t.o. (tegenover)
107 the willpower de wilskracht
108 to withstand tegenstand bieden aan