Gedeelde lijsten

0 Zoekresultaten

Groep 5: -a, -e, -o, -u
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: -en, -er, -el, -e (sleutel)
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: dubbele medeklinker
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: klankgroepen met een stomme e
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: samenstellingen
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: twee klankgroepen
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: verkleinwoorden
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: woorden k=c
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: woorden met au
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: woorden met dubbele medeklinker
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: woorden met eeuw, ieuw en uw
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: woorden met ei
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: woorden met ei
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: woorden met f-
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: woorden met f-
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: woorden met ie
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: woorden met ie = 1
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: woorden met ie = i
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: woorden met ij
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: woorden met ij
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: woorden met kleefletters
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: woorden met meer klankgroepen
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: woorden met meer klankgroepen
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: woorden met meer klankgroepen
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: woorden met meer klankgroepen
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: woorden met meer klankgroepen
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: woorden met ng en nk
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: woorden met ou
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: woorden met s-
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: woorden met s-
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: woorden met s=c
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: woorden met twee klankgroepen
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: Woorden met v-
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: woorden op -eren,-euren en -oren
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: woorden op -lijk(e)
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: woorden op -ven en -zen
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: woorden op eeuwen, ieuwen en uwen
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: woorden op z-
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 5: woordne op -ig(e)
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: lange woorden
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: vaste klankstukjes: -ig(e) en -lijk(e)
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: woorden op -y
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: bijvoegelijke naamwoorden
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: klankgroepen met een stomme e
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: lange woorden
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: meervouden van woorden op -a, -i, -o en -u
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: persooonvormen invullen
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: samenstellingen
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: vaste stukje -ing, -sel en -te
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: vaste stukjes: -heid, -baar, -zaam
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: werkwoorden hebben drie persoonsvormen
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: werkwoorden herkennen
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: werkwoorden met d
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: werkwoorden met v en z
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: werkwoorden overzicht
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: werkwoorden: zijn, hebben, kunnen, willen, mogen en zullen
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: woorden die hetzelfde klinken
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: woorden met 's -
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: woorden met -b
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: woorden met au
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: woorden met ch
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: woorden met ea, ia, io en ioe
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: woorden met een ik-vorm op -a, -ij, -ou
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: woorden met een x
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: woorden met ei
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: woorden met f
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: woorden met ie=i
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: woorden met ie=i
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: woorden met ij
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: woorden met k=c
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: woorden met kleefletters
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: woorden met meer klankgroepen
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: woorden met ou
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: woorden met s
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: woorden met s=c
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: woorden met th
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: woorden met twee klankgroepen
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: woorden op -cht en -gt
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 6: woorden op: -atie, -itie, en -tie
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: deelwoord
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: actief
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: baby
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: be-, ge-, her-, ver-
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: cola
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: een gouden ring
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: ei
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: figuur
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: handige
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: hard, hart
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: huisje
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: ijs
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: officieel
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: pv tt
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: thee
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: vt regel. ww op ten
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: vt regelm. ww
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: vt regelm. ww
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: vt regelm. ww -den,
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: zeeën
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: bakker, jager
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: cent
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: chauffeur, chatten
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: deelwoorden bvnw
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: dorpsstraat
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: een grote auto
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: elektrische
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: figuur
Nedelands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: horloge
Nederlands-Nederland
25 mei 2015
Groep 7: hout
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: kastdeuren
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: lach
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: onmiddellijk
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: ontbijt
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: pauw
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: pv herkennen
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: pv's onregelm. ww
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: regelm. ww den
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: wandelaar
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 7: wrak
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: accu, succes
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: amateur
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: café
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: douche
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: drie werkwoorden
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: ei
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: Engelse ww
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: figuur, januari
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: flat
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: hondenhok
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: huilebalk
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: ijs
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: Jans boek
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: kastdeuren
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: lichtje
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: liniaal
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: majesteit
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: mislukken
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: onmiddellijk
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: pv
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: pv klinken hetzelfde
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: quiz
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: taxi
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: ww be-, ge-, her-
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: bakker, jager
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: bureau
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: de gesloten deur
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: douche
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: elleboog
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: hard, hart
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: hij antwoordt
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: hoofdpijn
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: Jan de Vries
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: kangoeroe
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: lekkere koeken
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: Noordzee
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: officieel
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: ruïne
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: voedsel
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Groep 8: vriendelijk
Nederlands-Nederlands
25 mei 2015
Hello World Film Friends: 1.1 Nice to meet you ww FF
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Film Friends: 1.2 New friends ww FF
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Film Friends: 1.3 What's the weather like? ww FF
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Film Friends: 2.1 In the shop ww FF
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Film Friends: 2.3 Eating out ww FF
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Film Friends: 3.1 Asking the way ww FF
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Film Friends: 3.3 Where is it? ww FF
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Film Friends: 4.1 The Old farm ww FF
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Film Friends: 4.2 Welcome to my house ww FF
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Film Friends: 4.3 Rainbow colours ww FF
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Film Friends: 5.1 What time is it? ww FF
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Film Friends: 5.2 Time to go ww FF
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Film Friends: 5.3 Where are you going? ww FF
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Film Friends: 6.1 Prince of Hearts ww FF
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Film Friends: 6.3 Tidy or messy? ww FF
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Film Friends: 6.4 The most beautiful girl ww FF
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Twins' Talk: 1.1 What's your name? ww
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Twins' Talk: 1.3 Meet our family ww
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Twins' Talk: 2.1 Clothes ww
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Twins' Talk: 2.3 I like it ww
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Twins' Talk: 2.4 Fashion show ww
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Twins' Talk: 3.1 Favourite sports
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Twins' Talk: 3.2 Hobbies ww
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Twins' Talk: 3.3 How do you feel ww
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Twins' Talk: 3.4 First of second? ww
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Twins' Talk: 4.1 Pets ww
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Twins' Talk: 4.2 What sort of pets? ww
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Twins' Talk: 4.3 Zoo animals ww
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Twins' Talk: 5.1 How much is it? ww
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Twins' Talk: 5.2 That's expensive ww
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Twins' Talk: 5.3 What about Monday? ww
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Twins' Talk: 5.4 Let's go on Friday ww
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Twins' Talk: 6.1 Find your way ww
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Hello World Twins' Talk: 6.3 Thank you very much ww
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Men's Clothing
Nederlands-Engels
25 mei 2015
Woman's Clothing
Nederlands-Engels
25 mei 2015